LA STORIA DI PEPPI  MUSULINU RE DI L'ASPRUMUNTI
3° parte LI PRIMI VINDITTI - 4 parte CORPA CHINI E CORPA VACANTI
testo: Turi Bella - canta: Orazio Strano

 
 
 
3° parte
A tali sonnu Musulinu
s'arrisvigghiau di bottu
dicennu: Anima biniditta di me matri
fussi veru ca s'avvirassi lu sonnu
e cu vuci suttili e lacrimusi
raccuntau lu sonnu a li cunpagni
e senza perdiri tempu
ricupigghiaru a scavari lu muru
difatti si spustau ddu tagliu duru
ca tutti cu gran forza l'ammuttaru
e apprufittannu di lu fittu scuru
fora libiri e salvi si truvaru.
Suraci, Filastò cu Saracinu
e lu picciottu Peppi Musulinu.
Avivanu attaccatu li linzola a gruppu
nda li ferri di na branda
e ad unu ad unu di lu carceri
tuccaru terra senza essiri viduti
Dopu tri jorna di malu caminu
di Asprumunti non sunu luntanu
Pippinu li saluta a cori chinu
vasannuli e strincennuci la manu
e 'nda la notti cu passi dicisi
si dirigiu pi lu so paisi.
Appena arrivau in casa lu patri,
lu frati, la soru e la zia
arristaru comu tanti scimuniti
guardannu a Pippinu,
dopu ca s'abbrazaru
Musulinu raccuntau li so avvinturi
cu paroli tuccanti e precisi
a la famiglia raccuntari vosi tutti
li suffrimenti di ddi misi
lu chiantu fattu e tanti autri cosi dicennu infini;
La vinnitta sarà la chiù trimenna ca ci sia

I.... a so soru cu so zia
c'arrispunneru No, Pippinu gioia,
nun fari chissu, Vergini Maria
ca non si natu pi fari lu boia.
Ma Pippinu nan tisi virtimenti
e nè cunsigli di li so parenti.
E si partiu di casa prestamenti
versu buscusi e sularini munti
e a Platu arrivau precisamenti
a lu scopu di farisi lu cunti
cu Crea ca si truvava propriu ddocu
pi tagghiari liu boscu 'nda ddu locu
Era di notti, si vidiva pocu
e Pippinu scangiau lu so nimicu
un' umbra vitti e prestu fici focu
e la Pipina dimagrita e casca a picu
Stefanu Crea durmia 'nda chidd'ura
e pi scangiu muria la so signura.
Però a lu sparu s'arrisviglia allura
e 'nsemula a lu garzuni nesci fora
Musulinu li vida e cu premura
ci spara quattru corpa e spara ancora
Poi vidennuli 'nterra stinnicchiati
li friddi morti pi l'eternitati.
Pi so furtuna nun foru ammazzati,
ma gravamenti tutti du firuti
e Peppi riparti pi altri cuntradi
cu raggia in cori e sensi risoluti
dicisu a purtari a cumpimentu
chiddu ca aveva nda lu sentimentu.
Un jornu caminnannu sempri attentu
di San Rubettu ndi li boschi appuntu
visti a ducentu metri sutta ventu
pecuri pasculari ni ddu puntu
e a lu pasturi Melu DAgustinu
cu autri cumpagni dda vicinu
quannu Carmelu visti a Musulinu
'nfacci si fici conu lu vilenu
ichu arrunchiatu comu un puddicinu
e lu friddu ci vini nentimenu
ma siccom'era spia di misteri
fici nda nenti lu mali pinzeri
Mannau a chiamari a li carrabineri
cu so patri e so patri tradituri
e 'ncontru a Musulinu vulenteri
cu frasi duci e paroli d'amuri
dicennu: Don Pippinu vi salutu
siti 'menzzu di nui lu benvenutu
siti aviti bisognu d'aiutu
parrati ca sariti accuntintatu.
Pi chistu appuntu ia sugnu venutu
ca si tri giorni ca nun haiu mangiatu
mannati li garzuni pi pigliari
qualchi cosa di bonu di mangiari.
D'agustinu lu vosi accuntintari
pi fari sfoggiu di lu so bon cori
ma appena suli pottinu arristari
Musulinu ci dissi: Ora mori
ca fusti testimomiu falsu e vili
e ajuttiri ma fattu tanta bili
Iu li canusciu lu to falsu stili
li to magagni e li pinszeri mali
e non l'appizzu un corpu di fucili
ca la morti ti dugnu cu un pugnali
così dicennu c'un corpu pirfettu
cu lu pugnai ci scassau lu pettu
S'arricuglieru in tantu a lu cuspettu
di Peppi patri e frati dim lu mortu
e li garzuni Nicola e Ciuincettu
cu pani vinu tuma e frutti d'ortu
ma Musulinu dissi tutti quanti
cu voli morti si facissi avanti
E cussì dicennu puntau lu so fucili
supra li quattru picurara
ca sutta lu tiru di lu briganti
arristaru fermi comu tanti statui,
poi Peppi cu li passi di giganti
lassau ddu locu immidiatamenti
pirchì non era un giuvani ignoranti
e si guardava di li tradimenti
appena ca un nemicu s'ammazzava,
non sacciu quantu miglia s'arrassava.
 
4° parte
Passati li tri misi lu briganti
cu lu pinzeri fissu 'nda la menti
distruggiri vuleva sull'istanti
Zocculi, la so casa e li parenti
e na nuttata cu senzi accaniti
la casa ci minau cu dinamiti.
Ma nun ci foru morti e nè feriti,
pirchì li mini non foru addusati
e a Muisulinu ci arristau la siti
di li vinniti li chiù spietati
Di tannu in poi passaru du misi
ca di Peppi parlari nun si 'ntisi
dintra la testa di ddu calabbrisi
non si ci cancellavanu li cosi
ca ricurdava a li fatti precisi
e cun galera mannari lu vosi
'ntra chisti c'era misu a lu tagghiuni
Zirilli ca ci fici lu 'nfamuni.
Zirilli fu unu di chiddi
ca dopu di la cunnanna c'avia dittu:
Accumora spurpiti sti vintuni ossa
Un jornu lu incuntrau ni lu straduni
e ci gridau: Chiù non manci pani
l'ossa mi li spurpai comu un liuni
ed ora iu t'ammazzu comu un cani,
cusì dicennu cu na scupittata
lu jetta 'nterra 'mmezzu di la strada.
Ma la cartuccia non era dusata
e liggera ci fici na ferita
Peppi lu vitti mortu dda iurnata
perciò Zirilli si scansau la vita.
Quannu lu sappi lu briganti dissi:
Nautra vota ci fazzu lu bis
pi mantiniri tutti li prumissi
jeva sparannu comu nenti fussi
a li nemici so e 'menzi a chissi
a tanti e tanti c'astutau la tussi
un certu Don Pasquali fu ammazzatu
e Stefanu Romeo vinni sciancatu.
Ma lu pinzeri so era fissatu
a Zocculi nimicu troppu astutu
che d'un latu curreva a n'autru latu
spirannu di scanzari lu tabutu
e a Melitu dda ura si truvava
unni carbuni e ligna cummirciava.
Musulinu ammucciatu l'apittava
nda lu stratuni, quannu ca vineva
ma anveci d'iddu so frati spuntava
ca cu do muli a lu paisi jeva
Pippinu lu chiamau: Zocculi caru
unn'è ca vai cu sti muli apparu.
A lu paisi sugnu, carbunaru
e vui ca cu vi ci porta in giru
Aspittatu a to frati, mi ci sparu
ma mentri ca nun spunta a tia m'ammiru
e senza diri chiù mezza parola
ci tirau du corpi di pistola.
Cascau mortu lu giuvini carbunaru
e Musulinu dissi haiu livatu n'autru 'nfamuni
ma ci avissi pruvatu chiù piaciri
ammazzannu a so frati Vicenzu
Vicenzu a tali fatti si scunsola
pirchì pensa ca fa na fini mala
s'addisidira l'ali quannu vola
e chiana e scinni chiossà di na scala
pi sbrigarisi tanti documenti
e partiri 'nda America intra nenti .
Lu passaportu lu nfici cuntenti
ed in cori si lavau un pocu di scanti
salutau ammucciuna li parenti
e parti insemi a l'autri emigranti
versu lu cuntinenti americanu
di lu nimicu so tantu luntanu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Biografia di un bandito: Giuseppe Musolino

Requisitoria del P.M. nella causa contro il bandito Giuseppe Musolino e complici
vedi biografiaGiuseppe Musolino secondo Wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Musolino
La vita del bandito Giuseppe Musolino è raccontata da Orazio Strano con una visione particolare, quella che volevano sentire gli ascoltatori del cantastorie.
Orazio Strano parla di un personaggio buono, che per sorprusi ricevuti, si incattivisce trucidando i suoi nemici. E' visto come, tra l'altro fanno tutti i cantastorie, come un eroe popolare, che leva ai ricchi per dare ai poveri, in effetti se però si legge la biografia di un bandito: Giuseppe Musolino, scritta dai medici psichiatri che lo hanno curato o la requisitoria del P.M. nel processo contro Musolino celebrato a Lucca si denota già da giovane, un personaggio, attaccabrighe, violento, che ha che fare, varie volte, con la legge, e che viene ingiustamemnte condannato a 21 anni per false deposizioni di Zoccali Vincenzo ed amici in merito ad una sparatoria subita dallo Zoccali Vincenzo. Da quel momento Musolino vive solo per vendicarsi dei suoi nemici. La posizione di Orazio Strano è comprensibile considerato anche che il mestiere di cantastorie è quello che gli permette di vivere.
Nelle grandi linee racconta, anche se in modo romanzato la storia del bandito Musolino. Veramente poetici a volte alcuni versi della cantata di Orazio Strano 
Nicolò La Perna
altri artisti cantano la storia du briganti Musulinu
https://www.youtube.com/watch?v=mHEkKxtze4I Otello Profazio
https://www.youtube.com/watch?v=E3-tFTNCjUs Mino Reitano
https://www.youtube.com/watch?v=QVuVXUMF_CQ Tirallalleru
https://www.youtube.com/watch?v=ce5HJ-drnqo Enzo Laface - Demetrio Aroi
https://www.youtube.com/watch?v=vph0xMd7gLY (filmato) 1° p Il brignante Musolino
https://www.youtube.com/watch?v=N_nlr7lksiE (filmato) 2° p Il brignante Musolino
https://www.youtube.com/watch?v=N_dQlsKvBBY (filmato) 3° p Il brignante Musolino
https://www.youtube.com/watch?v=BF2CzV0WaD4 (filmato) 4 ° p Il brignante Musolino
https://www.youtube.com/watch?v=Qm4Jh7Qpouc Natino Rappocciolo
https://www.youtube.com/watch?v=HL23vlLIhgw Natino Rappocciolo
https://www.youtube.com/watch?v=9QnriF8tTVE&list=UUxHNJZS
ouibckm1Z2PZPRHw
1° parte
https://www.youtube.com/watch?v=DIfi-o1q4A0&feature=c4-overview&list=UUxHNJZSouibckm1Z2PZPRHw 3° parte
https://www.youtube.com/watch?v=2K2EE2LPPHI&feature=c4-overview&list=UUxHNJZSouibckm1Z2PZPRHw 4° parte
https://www.youtube.com/watch?v=3lyNSgGFIVU
https://www.youtube.com/watch?v=Kt9IHe0l6aA 
Musolino viene graziato Archio storico Luce
https://www.youtube.com/watch?v=T8grTnrTB5o
https://www.youtube.com/watch?v=7N0QHQKvsmk

 

Orazio Strano, caposcuola e autorità indiscussa, è stato il più famoso cantastorie della Sicilia orientale; è considerato da molti il padre dei cantastorie siciliani, era paralitico ma questa sua condizione non gli impediva di spostarsi di città in città; si esibiva seduto sul carrozzino accompagnandosi con la sua inseparabile chitarra e alle volte con un mandolino.
La sua carriera inizia nel secondo dopoguerra, narrando e cantando vicende e fatti realmente avvenuti.
Le sue narrazioni raccontano di gente umile costretta a sopportare gli avvenimenti ed il fato avverso. 
Fu il primo cantastorie a portare in giro la prima versione di “La storia di Salvatore Giuliano Rè di li briganti” scritta in collaborazione con il poeta dialettale Turiddu Bella e che poi musicò. 
La prima volta che la eseguì fu a Montelepre (PA) quando Salvatore Giuliano era ancora in vita. 
Una nota di cronaca ci informa che lo stesso Strano (per una forma di delicatezza e tatto), mandò il cantastorie Giacomo Saso di Trabia (PA) a parlare al padre di Giuliano affinché gli concedesse il permesso di cantarla.
Costui a questa richiesta si entusiasmò molto, tanto che gli permise di esibirsi nella strada sottostante la sua abitazione.
Con questa storia Orazio Strano contribuì molto ad elevare a leggenda le gesta di Salvatore Giuliano, raccontato come un Robin Hood nostrano, che toglieva ai ricchi per dare ai poveri.
Ha scritto anche molte canzoni e filastrocche, ha collaborato con moltissimi artisti e poeti. Una delle sue ultime collaborazioni con Rosita Caliò, una delle poche cantastorie siciliane al femminile.
È stato eletto Trovatore d’Italia alle Sagre dei Cantastorie nel '1960 e nel 1962, organizzate dall’Associazione Italiana Cantastorie Ambulanti (AICA).
Nel ’60 nella “Sagra dei cantastorie” che si svolse il 29 Giugno a Grazzano Visconti (Piacenza) risulta vincitore.
Nel ’62 la Sagra si tenne a Castell’Arquato (Piacenza), e il 1° Luglio la giuria formata da personalità del mondo dell’arte, studiosi del folklore e giornalisti, assegna il titolo a Orazio Strano.
Orazio Strano è ormai considerato da tutti uno dei più grandi poeti e cantastorie di Sicilia, una ”leggenda” il maestro per eccellenza.
Discografia
Ci sono ancora diverse incisioni tra le quali vanno ricordate:
Turi Giulianu Imperaturi di Montelepri - di T. Bella
La vita di John F. Kennedy
Focu di pagghia
Lu figghiu di Turi Giulianu
Lu miraculu di S. Alfio
Peppi Musulinu Re di L'asprumunti - di T. Bella
Prucessu a porti chiusi
La Sicilia di Orazio Strano