LA STORIA DI DON ROCCU
testo: Turio Bella - canta: Orazio Strano

 

 

 
'Njornu un picciottu scapulu, 'ncertu massaru Roccu
trasiu ni donna Vennira: ci nn'avi piscistoccu
Gnornò spiddiu criditimi, tuttu si lu pigghiaru
vi pozzu dari un nozzulu di jancu baccalaru.
Ma mentri non c'è autru mi ni mi pisa un pocu
ma senza resca a iessiri annunca lu lassu ddrocu
pirchì lu bruttu viziu li putiari aviti
ca cu lu strizzi e pratica unu lu futtiti.
Comu vi pozzu futtiri, signuri, mi nni scansa
ci l'haiu automatica precisa la vilanza
lu baccalaru è ottimu, pulitu e senza spini
viditi è menzu rotulu nisciti li quattrini.
Vi pagu e vi riungraziu, signura mia, bongiornu
se mi piaci è logicu ca cca fazzu ritornu,
ma jemu ca lu giuvani mentri ca caminava
lu baccalaru umidu pa via ci sculava.
Roccu cu la sfiducia ci lu torna a pisau
e visti cu rammaricu ca non ci arrisultau
scattava pi la rabbia cu tanta vucca amara
e torna cu dda smania 'nda bedda putiara
dicennu: latra 'nfamia
Mi n'accurgiu precisu
cu sta vulanza fausa ci fu 'mbrogghiu 'ndo pisu.
Ma comu siti lolliru, iu ci capitai
si vui guardasti u nummaru, quann'è ca vu pisai.
Latra, latrazza fimmina, Don Roccu a vanniau
poi nesci cu gran furia e a casa riturnau,
poi si curcau p'un attimu don Roccu a brazza stisi
e a baccalaru supra ddu tavuli lu misi.
Tinia na grossa ciavula don Roccu 'nda na jaggia
che era un gran fenomeno, però latra e sarvaggia
rubava aneddi, ciondoli, fermagli e spillicuni
itali, metri, forbici, pinnenti cu buttuni
Poi si videva fimmini l'aceddu n'avvintava
e cu li strizzi e pratica di 'ncoddu ci acchianava
dintra lu pettu subbutu la testa ci 'nficcava
e si vidiva o cindulu a lampu ci 'cchiappava
Figurativi quannu 'ntisi u sciaru do baccalaru, un'arrigiu chiù
Ah aah
E quannu 'ntisi u sciauru do baccalaru cruru
addivintau un diavulu 'nfucatu vi lu giuru
vulavu supra la tavula 'nda jaggia misa 'nterra
e cu na mossa mascula lu baccalaru afferra.
Lu coddu comu elasticu l'armali lu stirava
e dda tistazza niura o funnu la 'ncarcava
ci sappi comu zuccaru, tuttu si lu spurpau
poi cu la testa a penniri dd'attagghiu s'aggiuccau.
Don Roccu chinu d'ansia a manu lu pigghiau
e tuttu alliffiannulu assai si ni priau
e poi ci dissi " Miscula"ca bonu tu t'arrangi
ia ti fazzu l'apprositi ca baccalaru mangi
Dumani ti na venniri unni ti porti iu
ca ti fazzu addivertiri, veru amicu miu,
e l'indumani erunu vicinu la putia
unn'è che donna Vennera la vasca aperta avia.
L'aceddu a sulu vidiri ddu baccalaru misu
a moddu a l'acqua limpida si fici tisu tisu
e poi cu mossa energica megliu di un palummaru
si tumma a precipiziu e afferra u baccalaru.
E allura pigghia lu pizzula l'allarga e lu spurtedda
tantu ca dopu n'attimu ni schifiau na fedda
ma donna Enna Papira sintennu ddu sguazzari
s'affaccia Diu ci liberi si misi a smaniari.
Idda smaniava, ma aceddu tummava, sguazzava e gridava
Ah ah papapapa cci, Ah ah papapapa cci
Donna Vennira si c'avvicina cu manicu da scupa ci dissi Ah
Tu aciddrazzu stupidu si tu ca fai stu dannu
ora ti fazzu moriri e chiù nun vai salannu
Cussì dicennu carrica 'ncorpu di lignu lesta
e l'aciddazzu capita precisu 'nda la testa.
E fu così terribbili ddu corpu ca chiantau
a lu poviru aceddu a testa ci spaccau,
ci cumparia lu craniu e 'nfunnu lu crapogghiu
ci ruppu u nerbu otticu e l'annurbau d'un occhiu.
Ci stava a faccia larisi dd'aceddu 'nda dda vasca
ma cu ddu corpu scoppula e abbannunatu casca
Don Roccu jetta un sautu chiù peggiu d'un viteddu
e curri fannu strepiti: mi lu feriu l'aceddu.
Curri a circari un medicu c'aceddu misu a manu
e vo finiri in ultimu 'ndo medicu Gaglianu
lu medicu vidennuci d'aceddu cunsumatu
ci dissi: è troppu pessimu se campa è furtunatu.
Ma sempri cu ddu 'mpingulu d'un occhiu difittusu
arresta senza dubbiu st'aceddu priziusu
s'arresta orbu e ladiu, stu cori non ci sta
o duttureddu amabili basta ca torna cca.
E chistu è sicurisaimmu, ci putiti contari
poi da lo medico vi lu fazzu cantari
e lu dutturi Ostetricu Gaglianu canusciutu
ca fa sanari subbitu l'aceddu chiù firutu.
Lestu pigghia lu spiritu e lu disinfettau,
pinnicillina 'npruvuli 'nda tersta ci sciusciau
e poi cu tanta pratica precisu lu 'nfasciau
persina ca la ciaula additta si isavu.
Don Roccu cuntintissimu comu la vista addritta
ora di donna Vennira ni fazzu na vinnitta
nisciu prestu li picciuli, pagau lu dutturi
ca ci fici a cinerica d'un bravu prufissuri.
Sa guardau a botta da cenerica donna Vennira
chiusi putia e darreri a porta ci scrissi:
Si sospende la vinnita di piscistoccu e baccalaru
pi dispiaciri in famiglia.
La putiara niura la visti la facenna
pirchì l'arrestu subbitu c'era pi donna Enna
senza chiù tempu perdiri, vidennu ddu reatu
e na lascazza fimmina si fici l'avvucatu.
Lu jornu di la causa Don Roccu Stola aveva
un avvucatu abbili ca dda lu difinneva,
e puri donna Vennira c'aveva a lu so latu
un difinsuri principi di chiddu numinatu.
E quannu cala u judici liggiu l'attu d'accusa
in basi di lu codici la cosa fu gravusa,
pirchì la Enna Papira 'mputata malamenti
ci manca d'omicidiu e sergiu pirmanenti
Enna Papera chiamau u judici
Prisenti ci dissi idda, Giurati di diri la verità
Lu giuru, signuri, rispusiancora donna Vennira
E' veru che lu chinnici all'unu e mezza
a l'aceddu di nautru usasti violenza?
Lu fattu è simplicissimu rispusi la signura
s'addifittau la ciaula ci fu la congiuntura,
ca l'armalazzu streusu, tirribili e panzaru
mi schifiavu, criditimi lu beddu baccalaru.
Ma l'avvucatu Briscola, difinsuri di Scola
cu vuci forti energica, ca pigghia la parola e dissi:
Eccellentissimi signori magistrati,
lo fatto è invece n'autro, li cosi su 'mbrugliati
Successi ca sta tizio, cridennu che era locco
'mbrugliau da lu vinniri a lu massaru Rocco
e ci pisau un rotolo sta faccia di vilenu
di baccalaro niuro con cento grammi meno.
Pi tale latrocinio lo poviro massaro
ci dissi qualche ingiuria così s'allitigaro
e chissa persi chiaccheri e mancu d'etichetta
tintau d'ammazzarici l'aceddu in tutta fretta.
Ddocu arrispusi Carricu, l'avvucatu di Enna
cullega tu sdilliri e 'mbrogghi la facenna
Lu baccalaru Ennira precisu ci u pisau
Roccu non era stupitu u pisu taliau.
Perciò è cosa logica, ca mancau di pisu
u pirchì essennu ummidu sculau unni fu misu
nun criu, cullega amabili, vulissi addimustrari
ca a sculatina Vennira c'avia a cunsidirari.
Pirchì considerannula, carissimu cumpagnu,
li putiari perdunu qualunqui sia guadagnu,
chiuttostu cunfissamulu, cullega, amicu caru,
a curpa i è da ciaula che iù 'ndo baccalaru.
Finuta d'addifenniri. allura l'avvucati,
si ni vannu, a dicidiri li judici e giurati
e dopu qualchi attimu liggeru la sintenza
a Roccu e Enna Papira in pubblica udienza.
In nomu di lu populu afflittu italianu
nui cunnannamu a Vennira pi l'atto disomano
a sei misi di carciri però cundizionata
i spisi di pagarisi a lasca cummigghiata
Don Roccu Stola miseru, avrà na lizioni
cusì cu la so ciaula li genti non scumponi,
pi dari un bon esempio la pena pura assaggia
e cunnannatu a teniri l'aceddu 'nda la jaggia.
Signori, gridava Don Rocco, l'aceddu è sarvaggiu
no pozzu teniri chiusu, basta cu sti chiacchiri, rispusi u judici
Don Roccu la liggi è uguali pi tutti
e si passanu i guardia e vi trovunu aceddu di fora
a jaggia, cascati i contramaggini e vi finisci tinta
Bella diceva donna Vennira: Ci vuleva, cu vuleva.
A liggi sappi cunnannari a Don Roccu e donna Vennira
ma donna Vennira nun ni potti vinniri baccalaru ca vasca chiusa
Quannu vista accussì scummogghia e cumincia a vinniri a tutta forza.
Ma dopu mancu passanu na para di simani
ca l'aceddu p'ingustia faceva comu un cani ,
sintia spessu lu sciauru purtatu di lu ventu
di baccalaru tenniru e non avia chiù abbentu.
Un jornu di duminica ammiscau na gran tistata
e si truvau libbiru 'ndo mezzu di la strata
e sennu assai sinsibili la ciaula ca è licca
truvau la vasca o solito aperta e si ci ficca.
E fici un terribiliu, la panza s'abbuttau
tantu ca stancu e saziu dd'attagghiu s'aggiiuccau
cussì quannu la giuvani' nda vasca s'addunau
chiù baccalaru vinniri nenti ni truau.
E comu fazzu, misera, diceva lestamenti
comu nli pozzu serviri tutti li mei clienti
ristai senza pussediri lu megliu capitali
lu baccalaru propriu ca vali quantu vali
Mi lu rubau certissimu, l'aceddu latru tunnu
però comu lu capitu lu levu di lu munnu
lu strinciu, lu sbattrottulu st'aceddu 'nda li manu
la testa ci la muzzicu, lu viu lu spinnu sanu.
L'aviti 'ntisu in ultimu com'è ca ci finiu
a la povira ciaula pi sfregiu e pi currivu
sbattuliata in seguitu p'un quartu d'ura sanu
tantu ca a Donna Vennira ci morsi 'nda li manu.
Perciò masculi e fimmini spiramu ca 'mparati
pirchì tutta sta storia è santa viritati,
tininitivi a la larga quantu di chiù luntanu
e pi n'aviri lastimi sputati a Vella e a Stranu.
Orazio Strano, caposcuola e autorità indiscussa, è stato il più famoso cantastorie della Sicilia orientale; è considerato da molti il padre dei cantastorie siciliani, era paralitico ma questa sua condizione non gli impediva di spostarsi di città in città; si esibiva seduto sul carrozzino accompagnandosi con la sua inseparabile chitarra e alle volte con un mandolino.
La sua carriera inizia nel secondo dopoguerra, narrando e cantando vicende e fatti realmente avvenuti.
Le sue narrazioni raccontano di gente umile costretta a sopportare gli avvenimenti ed il fato avverso.
Fu il primo cantastorie a portare in giro la prima versione di “La storia di Salvatore Giuliano Rè di li briganti” scritta in collaborazione con il poeta dialettale Turiddu Bella e che poi musicò.
La prima volta che la eseguì fu a Montelepre (PA) quando Salvatore Giuliano era ancora in vita.
Una nota di cronaca ci informa che lo stesso Strano (per una forma di delicatezza e tatto), mandò il cantastorie Giacomo Saso di Trabia (PA) a parlare al padre di Giuliano affinché gli concedesse il permesso di cantarla.
Costui a questa richiesta si entusiasmò molto, tanto che gli permise di esibirsi nella strada sottostante la sua abitazione.
Con questa storia Orazio Strano contribuì molto ad elevare a leggenda le gesta di Salvatore Giuliano, raccontato come un Robin Hood nostrano, che toglieva ai ricchi per dare ai poveri.
Ha scritto anche molte canzoni e filastrocche, ha collaborato con moltissimi artisti e poeti. Una delle sue ultime collaborazioni con Rosita Caliò, una delle poche cantastorie siciliane al femminile.
È stato eletto Trovatore d’Italia alle Sagre dei Cantastorie nel '1960 e nel 1962, organizzate dall’Associazione Italiana Cantastorie Ambulanti (AICA).
Nel ’60 nella “Sagra dei cantastorie” che si svolse il 29 Giugno a Grazzano Visconti (Piacenza) risulta vincitore.
Nel ’62 la Sagra si tenne a Castell’Arquato (Piacenza), e il 1° Luglio la giuria formata da personalità del mondo dell’arte, studiosi del folklore e giornalisti, assegna il titolo a Orazio Strano.
Orazio Strano è ormai considerato da tutti uno dei più grandi poeti e cantastorie di Sicilia, una ”leggenda” il maestro per eccellenza.
Discografia
Ci sono ancora diverse incisioni tra le quali vanno ricordate:
Turi Giulianu Imperaturi di Montelepri - di T. Bella
La vita di John F. Kennedy
Focu di pagghia
Lu figghiu di Turi Giulianu
Lu miraculu di S. Alfio
Peppi Musulinu Re di L'asprumunti - di T. Bella
Prucessu a porti chiusi
La Sicilia di Orazio Strano