PANI E RISPETTU A LI TRAVAGLIATURI
testo: Turi Bella - canta: Orazio Strano

 

 

 
 libretto originale  "PANI E RISPETTU A LI TRAVAGLIATURI"
per gentile concessione di Maria Strano, figlia di Orazio Strano
Travagghiaturi siddru m'ascutati na storia vi vogghiu raccuntari
ca vi interessa a tutti cari frati pirchì iu vi difennu lu campari
va raccumannu si pi caritati nun mi faciti li senzi sgarrari
ca sunu cosi troppu dilicati, 'nzoccu raccuntu cu lu me cantari.
Mi dissi la sant'arma di me nannu, non ti scurdari niputeddu miu,
fuiti l'ingiustizii e di l'ingannu, fai beni sempri, adura sempri a Diu
ed iu propriu chistu stai fannu, cu tantu amuri e mai mi spacinziu,
però lu riccu di cori tirannu non lu fa mai mai 'nzoccu fazzu iu,
Ormai lu canusciu cottu e crudu, sacciu macari quantu grammi pisa
si fingi ca è gentili giustu e puru in ogni cosa pi la so difisa
ma lu so cori è niuru e duru 'nfacci di cu si vagna la cammisa,
cu l'amici fa fannu lu cungiuru, schiticchi e banchittati a grandi spisa.
Pisci sasizza, capretti e puddami li puri pasti sicchi e panittuni
'nmeci lu puvireddu 'nsacca fami e va cadennu 'nda li gnuni, gnuni
pirchì non mangia autru ca fugliami e certi jorna la passa dijuni
ah! chi vitazza, chi vitazza 'mfami, u servu guarda e mangia lu patruni.
Mangiunu i ricchi zoccu ci piaci, li puvireddi mancu avemu favi
e di chiù ancora st'omini rapaci ni vulissiru fari di iddi schiavi
su tradituri, su genti fallaci e vannu pridicannu ca su bravi
lu falsu agiri so nun nu piaci, comu non piacìu a li vostri avi
Li nostri avi foru maltrattati di ddi tiranni e maliditti genti
'nchiduti morti di fami e frustati tinevanu li poviri pi nenti
facevanu daveru pietati puri a li petri miseri nuccenti,
ma li riccuni cori vili e ngrati, davunu corpi malidittamenti.
Nunca fratuzzu miu, lu stai sintennu, chisti su discinnenti di chiddi tali
ammatula ca tu ci vai chiancennu ti stricunu chiù peggiu di lu sali
e si macari ca sta murennu nun sannu fari autru ca mali
li so minzogni non iri cridennu s'annunca non tu levanu u vistali.
Lu riccu quanti cosi ni prumetti e po alla fini na mustra li denti
perciò babbu chi si tu chi n'aspetti di sti firoci e niuri sirpenti.
Si teni fidi d'iddi 'nte sacchetti, finu ca campi nun ci trovi nenti
ma siddru cridi a mia ci rifletti, trovi travagghiu e pani jornalmenti.
Guarditi comu si tuttu strazzatu, cu centi pezzi davanti e darreri
'nfacci mi pari un mortu svurricatu, ma tu si vivu e chinu di pinzeri.
guadagni certu, pirchì un'ha mangiatu e mancu li to figghi e to mugghieri,
guarda lu riccu comu sta abbuffatu, mangiannu pranzi di centu maneri.

Teni in cantina 
lu lardu salatu e sapirzata digrossi vajani
saimi, ogghiu, furmaggiu 'mpustatu, vinu i liquri nda li damigianiu
lu cocu cu l'orariu assignatu, ti dici oggi: chi mangia dumani
lu servu ci sta sempri misu a latu, ma jè trattatu peggiu di li cani.
Teni na casa ranni e ammubigliata, ca sa ci trasi na resti 'ncantatu,
si vidi la so tavula cunzata a lu guardari ti tiri lu sciatu
tutti li jorna si fa la scialata, lu riccu panza ranni e cori ingratu
pi iddu nunn'esisti malannata, comu lu porcu ca veni addrivatu.
E tu chi teni dintra lo to casa li vaadaggi che jetti di pitittu,
quannu minestri li piatti a rasa e pi secunnu u pani duru e schittu,
lu riccu ca ti dici 'nterra vasa, ca chistu l'hai santu e binidittu
inveci assai sbagliata la so frasa, pirchì di iddu ci avemi chiù dirittu.
Diritti in ogni cosa pirchì nui travagliamu lu pani cu suduri
mentri iddu lu travagliu sempri sfui ca lu divertimentu ci ava amuri
perciò cu c'havi chiù dirittu cui?, nuatri ca spannemu tanu onuri
d'un pani ni facemu sempri dui e lu mulinu macina a tutt'uri.
Ca siddru lu mulinu non macina, tuttu si ferma in terra in celu e mari
quantu vali tanticchia di farina, ca fa tuttu lu munnu circulari,
siddru lu cuntadinu nun simina, chiù lu mulinu non po macinari,
perciò 'nfacci di chiddru ca si svina lu riccu si duvissi addinucchiari.

Non è affattu arrispittatu l'omu travagliaturi di sti genti
e ni vena lu spessu maltrattatu di sta razza caina e dilinguenti
lu riduciunu pr0priu 'nta statu di fami friddu e mali internamenti
lu mali cuntagiusu è assai avanzatu pirchi l'omu non ci avi chiù alimenti
Pirchì li nostri figghi su sucati, pirchì nun ci hannu mai zoccu anna aviri
pirchì li figghi so sunu 'mbrucchiati, ca mancianu cu centu piaciri,
ciucculattini dulci a pacchittati, mentri li nostri jettunu suspiri
o specialmenti quannu su malati, n'avennu mezzi cì attocca muriri.
Lu riccu menta avanti la vittura e va currennu malidittamnenti
va girannu lu munnu tempu n'ura circannusi li beddi gudimenti
si spenni sordi assai non si ni cura basta ca trova fimmini eccellenti
ma si fallisci e si trova in malura, si spara pi non vidiri chiù nenti.
Lu puvireddu quannu a fari strata a lu sceccu ci metti lu varduni
e parti cu tri ura 'nmatinata supra lu sceccu comu un passuluni,
quannu s'annoia si fa na cantata, pirchì lu spassu so su li canzuni
ma soffri spissu di la malannata, pirchì l'ha suttamisu lu patruni
Perciò viditi la gran diffirenza ca passa di lu riccu o puvireddu
nui ni pigghiamu lu pani a cridenza e iddi i sordi li teni ammucciuni
pi li capricci li sordi non pensa, ma cu nuatri affila lu cuteddu
lu riccu d'accussì ni ricumpensa, dannuni 'ntesta un corpu di marteddu.
La puviredda quannu figgli addratta, s'addibulisci di corpi e di menti,
a pani schittu lu corpu s'adatta, mentri la panza ci duna turmenti

certi jurnata è peggiu di na jatta, ca sciauru di carni e pisci senti
ma di la fami la mischina scatta e l'addrevi s'ammala e campa a stenti
La donna ricca quannu è incinta appena, veni trattata cu li gialli guanti
e si ci manca tanticchia di lena, subbitu c'è lu medicu curanti
ci dici ca mangiari pi la cena, pi scansari li cibi chiù pisanti
e a novi misi pari na balena, pirchì li curi so ana stati tanti
Perciò viditi quantu cosi storti, fatti di l'omu contro a n'autru omu
disparità macari ni la morti ca di vidirlu nun sacciu comu
e tu fissa ti cunorti cridennu ca lu riccu è un galantomu
t'ha chiusu sempri e ti chiudi li porti comu bastardu ca nun porti nomu.
Poviru frati miu, tu non mi senti forsi pirchì ti paru na furmica,
mentri a lu riccu ci stai sull'attenti, dicennuci voscenza benedica,
cu la coppula 'nmanu ti ci menti, ma più ti 'ncali e chiù ti si nimica
sunu sbagliati li to sentimenti, sceccu cu n'autru sceccu si vo strica.
Riccu cu n'autru riccu si cunsiglia e tutti dui fannu n'allianza
pi mettiri a lu populu la briglia e non lassari la so antica usanza
ma di la massa c'è cu s'arrisbiglia e manu a manu jetta la gnuranza
diventunu liuni li cuniglia e vanu avanti versu la speranza.
Poviru tu, cunsigliati cu mia, ca non ti pozzu, frati chiù ingannari
pirchì sugnu chiù poviru di tia e cercu di putiriti aiutari.
'Nveci la massa di la signuria t'alludisci, t'inganna cu ddu fari
ti parla sempri di Cristu e Maria, facennuti lu pani addisiari
Ma Diu chi scrissi 'nde Cumannamenmti,
dati a mangiari a poveri e affamati
iuncennu puri l'Onnipotenti di dari vinu e acqua all'assitati
ma di sti cosi nun videmu nenti li cumanni di Diu su trascurati
perciò cu li po cridiri sti genti se sunu farsi ca Divinitati
Forsi nuialtri a Cristu l'aduramu, senza essiri falsi e malfatturi.
forsi lu nostru prossimu aiutamu cu tanta carità, cu tant'amuri
li cumanni di Diu forsi osservamu suffrennu cu pazienza tutti l'uri
e quannu un jornu ni c'appresintamu nun ni canciamu in faccia di culuri.
Ma Iddri ca si vannu a prisintari cu ddi piccati in faccia o Patreternu
Micheli lestu si meti a pisare cu la vulanza so di giustu pernu
un diavulu pi pisu fa assittari, dicennuci vi pisu e poi vi cernu
cu ddi piccati nun li po pirdunari e li manna a brusciari 'nda l'Infernu.
Pirchì giustizia ci sta un libru misu apertu ca lu leggia lu Signuri,
ca duna la cunnanna ed è precisu, lu nostru summu Diu Patri d'Amuri.
Chiddri sanu ca vannu in Paradisu, ca di li fatti so sunu sicuri,
comu ci ponu iri cu ddu pisu ddi piccati fatti e d'imposturi.
Semu in passaggiu ni sta brutta terra, poviri e ricchi muremu tutt'uri
perciò pirchi cu nui tutta sta scera ca ni mittiti in cori lu rancuri.
la nostra menti quasi quasi spera e siddru spera su peni e duluri
livatila cu nui tutta sta guerra, pani e rispettu a li travagliaturi.
Terminau la vita di na vota, ca lu travagliaturi era babbanu,
ora tinemu tuttu scrittu a nota e nenti scappa di li nostri manu,
lu munnu va girannu comu rota e nui chiù ni svigliamu a manu a manu
ma si qualcunu dormi qualchi vota, cu li canzuni lu risvighia Stranu.
Orazio Strano, caposcuola e autorità indiscussa, è stato il più famoso cantastorie della Sicilia orientale; è considerato da molti il padre dei cantastorie siciliani, era paralitico ma questa sua condizione non gli impediva di spostarsi di città in città; si esibiva seduto sul carrozzino accompagnandosi con la sua inseparabile chitarra e alle volte con un mandolino.
La sua carriera inizia nel secondo dopoguerra, narrando e cantando vicende e fatti realmente avvenuti.
Le sue narrazioni raccontano di gente umile costretta a sopportare gli avvenimenti ed il fato avverso.
Fu il primo cantastorie a portare in giro la prima versione di “La storia di Salvatore Giuliano Rè di li briganti” scritta in collaborazione con il poeta dialettale Turiddu Bella e che poi musicò.
La prima volta che la eseguì fu a Montelepre (PA) quando Salvatore Giuliano era ancora in vita.
Una nota di cronaca ci informa che lo stesso Strano (per una forma di delicatezza e tatto), mandò il cantastorie Giacomo Saso di Trabia (PA) a parlare al padre di Giuliano affinché gli concedesse il permesso di cantarla.
Costui a questa richiesta si entusiasmò molto, tanto che gli permise di esibirsi nella strada sottostante la sua abitazione.
Con questa storia Orazio Strano contribuì molto ad elevare a leggenda le gesta di Salvatore Giuliano, raccontato come un Robin Hood nostrano, che toglieva ai ricchi per dare ai poveri.
Ha scritto anche molte canzoni e filastrocche, ha collaborato con moltissimi artisti e poeti. Una delle sue ultime collaborazioni con Rosita Caliò, una delle poche cantastorie siciliane al femminile.
È stato eletto Trovatore d’Italia alle Sagre dei Cantastorie nel '1960 e nel 1962, organizzate dall’Associazione Italiana Cantastorie Ambulanti (AICA).
Nel ’60 nella “Sagra dei cantastorie” che si svolse il 29 Giugno a Grazzano Visconti (Piacenza) risulta vincitore.
Nel ’62 la Sagra si tenne a Castell’Arquato (Piacenza), e il 1° Luglio la giuria formata da personalità del mondo dell’arte, studiosi del folklore e giornalisti, assegna il titolo a Orazio Strano.
Orazio Strano è ormai considerato da tutti uno dei più grandi poeti e cantastorie di Sicilia, una ”leggenda” il maestro per eccellenza.
Discografia
Ci sono ancora diverse incisioni tra le quali vanno ricordate:
Turi Giulianu Imperaturi di Montelepri - di T. Bella
La vita di John F. Kennedy
Focu di pagghia
Lu figghiu di Turi Giulianu
Lu miraculu di S. Alfio
Peppi Musulinu Re di L'asprumunti - di T. Bella
Prucessu a porti chiusi
La Sicilia di Orazio Strano