CHI COS'E' LA DONNA 

duettu puetico di Orazio Stranio e Turiddu Berlla

 

 

 

 libretto "CHI COS'E' LA DONNA"  duetto Orazio Strano - Turiddu Bella

per gentile concessione di Maria Strano, figlia di Orazio Strano

Si nun vi siddiati sintiriti
ca du poeti su contrapigghiati 
pi la fimmina fannu grandi liti
e li so lingui parunu du spati; 
di la manera accomu su accaniti
a sentiri daveru vi scantati
Araziu Stranu la fimmina apprezza
Turiddu Bella anveci la disprezza.

Trubbulu è u to senzu comu fezza
vacanti peggiu ancora di na tazza 
la testa l'hai dura e non si spezza 
mancu siddu è battuta cu na mazza
La to lingua si trova sempri mala avvezza
e parra sempri pi fari sputazza 
ma siddu si un veru pappagunnu
dimmi: chi è la donna 'nda stu munnu?

A sta dumanna to non mi cunfunnu
li to paroli non mi fanu dannu 
cu lu senzu sicuru ti rrispunnu
e di zzoccu ti dicu non mi ingannu 
perciò ti parru beddu chiaru e tunnu
la donna è palummedda e va vulannu
e dunni posa cu duci maneri
porta l'amuri e li ducizzi veri.

Babbasunazzu e pezzu di sumeri
zittiti almenu, non chiacchiariari 
la donna puzza' chiù di lu fumeri
è un serpi e la duvissimu scacciari 
e tu pezzu di fissa e cannileri
li difisi a li donni voi tirari? 
Che non lu sai ca la donna è dannu
e u so cori è niuru e tirannu?

Di grossu, amicu miu, ti stai sbagghiannu
su tutti fissarii ca stai dicennu
la vucca troppu assai ti sta lavannu
si vidi ca pussedi picca sennu 
sti paraguni ca mi va cuntannu
iu ti lu dicu chiaru non l'intennu
sulu ti pozzu diri di sicuru 
unni nun c'è la donna c'è lu scuru.

Batti 'ndo un ligneddu 'nda un tamburu
e ti stai smiduddannu tuttu paru
ma siddu nun mi sbagghiu e mi figuru
ca pisti l'acqua intra lu murtaru 
e zoccu dici tu non mi ni curu
li parabuli to non mi l'imparu 
pirchì sacciu chi ni sta terra
unni c'è la dunnazza c'è la guerra.

La to lingua ti va comu na serra
ma a mia mi pari ca joca alla murra 
la testa l'hai chiùmasca di la ferra
e ingannu voi tirari a la calura.
l'omu certu senza la donna certu sferra
è comu na giacchetta senza' mpurra 
perciò po stari friscu e arrizzittatu
risparmiari ti poi tuttu stu ciiatu.

Ogni parola ca dittu ha sbagliatu
e fussi megghiu ca ti stassi mutu 
la donna è comu l'acqua subblimatu
ca t'avvilena si ti l'ha vivutu
e un diavulu grossu scatinatu
ca di l'infernu ca 'nterra ha scinnutu 
e ora ca è ca 'nterra fa ruvini
tu l'accarizzi e idda allippa spini.

Lu sangu mi cauria 'nda li vini
e a pocu a pocu la raggia mi veni 
comu cunti tu sti ripillini
pi li donni ca vogghiu tantu beni 
li fimmini su angili divini
e senza d'iddi si soffrunu peni 
pirchè unni c'è donna di dutturi 
regna la cuntintizza paci e amuri

Provu sintennu donna un gran duluri
pirchì la donna no! nun sapi amari 
li fimmini su falsi e tradituri
t'aminu s'in tasca c'hai dinari
pi cori c'hanu petri grossi e duri 
tutti minzogni sunu i so parlari
erciò iu chiamu un omu tabbaranu
cu di la donna nun si sta luntanu.

Lu to arragiunamenti e attunnu vanu
ma chi si forsi 'mbriacu di vinu 
tu fai discursu comu un ciarlatanu
disprizzannu li donni di cuntinuu. 
Mentri la donna pi ogni cristianu
rapprisenta un cannistru chinu chinu
di li cosi chiù duci e prelibati 
ca Diu ci risarvau all'umanitati.

Li donni su rasoli ammulati 
taglienti lami, su pizzuti spiti 
tigri pilusi, canazzi arraggiati 
ruvina di li frati e li mariti 
addumannici a li carcirati 
ca su a lu friscu pi sciarri o pi liti 
guarda che è la donna ca li storna 
diavulu 'nfernali cu li corna.

Non mi ni curu se cca nun agghiorna 
iu battu sempri comu batti l'unna
lu to discursu no, non mi frastorna
di suguru è lu me senziu e nun s'acculla
inutili ca fai lu giru e torna
la cosa chiatta la vo fari tunna
la donna di stu munnu è la regina
e cu l'amuri calma la ruvina


Iu dicu 'mmeci ca è na mala spina 
ca unni allippa subitu avvilena
c'avi la lingua comu na virrina 
spurtusa l'omu asenza avirni pena
'mbrogghi e frastizzi quantu ni cumina
senza nuddu mutivu fa na scena, 
po pi un pilu di nenti e attacca un travu
malidittu di quannu si criau.

Tutti sti cosi cu ti li 'mparau
tu mi liu dici, ma iu nun ci driu
di certu la to testa si spasciau
e parli pi tichettu o pi currivu
non m i cunvinci cu stu bau-bau 
la donna è comu un fruttu tuttu ciu
e quannu tu la stringi 'nda li vrazza
lu to cori si spiccica e si strazza.

Comu lu mari forti fai scumazza 
ma falla comu voi sempri è cucuzza 
pari n'ovu scuvatu quannu squazza
prestu si rumpi e unni attruzza attruzza 
nenti ti trasamai 'nda sta stizzazza
La donna alu omu li jorna c'accurza 
e tu pezzu di bestia e minchiuni
quantu stu sessu vivi e lazzaruni 
Ma chui ti cridi che c'hai ragiuni
omu ca di li donni t'alluntani 
sbagghiati su li to paraguni
fatti na tana funna e ti va 'ntani 
si tu alla donna lu cori ci duni
fidili t'addiventa comu un cani
ma certi amuri tu nun n'ha truvatu 
e si contru a li fimmini arraggiatu

Ti sbagli amicu, l'haiu cunstatatu
e li donni lu fuiu comu lu fetu,
pirchì troppu cu mia hannu sbagghiatu
ogni tanticchia mannu datu un ghetu 
l'amuri granni m'hannu dimustratu
azziccannumi chiova di segretu,
perciò pi mia li donni sunu feli
e non mi importa di li to riveli

La donna, caru amicu, è tutta meli
e tannu pisa tantu oru vali
siddu ti vasa t'acchiana a li celi 
t'acchiana in paradisu senza scali
Li so carizzi sunnu tanti veli
cummogghianu li trivuli e li mali 
su piacivuli comu la mustarda
e ad una sula lo cori si sparda.

La donna è mula fausa e arrifarda
si tu ci fai beni si lu scorda
unni ti vidi chiù mancu ti guarda
darreri sparti arrusica la corda 
Intra l'ugna t'allippa comu scarda 
si lu to sangu è nettu ti l'allorda 
insumma è lazzaruna e stravaganti
e fussi megghiu si nu me la vanti. 

O bedda magtri comu si gnoranti
comu nun pò capiri chiù pi nenti, 
la donna è comu na petra brillanti
che chiù la pulizii e chiù è lucenti 
cu la canusci non ci sta distanti
unni c'è donna c'è divertimenti 
e idda sula fa l'omu felici
perciò sti fissarii pirchì li dici? 

L'ucchiaturi la fiommina ti fici
ed èpi chissu ca tu fai sti vuci
la donna 'ntra lu cori avi radici
ed è pi l'omu na pisanti cruci
abbruscia peggi di vuglienti pici
e t'avvilena cu palori duci 
se ti duna un minutu di piaciri
poi pi n'annu ti farà suffriri.

Ora mi pari ca la poi finiri
inutili è lu to chiacchierari 
si Diu fici la donna vol diri
ca senza donna cca nun si po stari,
forsi contra di Diu tu vo iri
l'opera so voi tu rimproverari? 
si veramenti na tistazza dura 
si parli contu a la matri natura,

Iddiu pigghiau giustu ogni misura
criau lu munnu in perfetta manera
però fici la donna chiara e scura
comu lu munnizzaru e la ciurera 
è scura pirchì è 'nfami e traditura
e nun è mai na vota sincera, 
chiara pirchì quannu è matri è divina
ma si matri non è, è na malaspina.

Avi du uri ca ìmpasti farina
e batti comu fussi na campana
haiu fattu lunghi cordi cu la rina
pi 'ncatinari la me menti sana 
ma non mi curu no di sta catina, 
la me lingua è na spada durlindana
d'idda nun stanca,ed iu cummattu paru 
ma zoccu dici tu speculu chiaru. 

Nun la caputu ancora baccalaru
si lu to senzu è pazzu iu ti lu curu
la donna è picca duci e troppu amaru
e nuddu omu c'ha stari sicuru 
lu sai chi teni priziusu e caru
sinceru veramenti castu e puru
sulu l'amuri pi li so figlioli 
poi dicu crepa, sentiri non voli.

L'aviti 'ntisi tutti sti paroli 
ca fabbricati su comu li scali
di sti pueti ca nun hannu scoli
nè di dutturi e nè di speziali 
ognunu di di ludi ragiuni voli
ma 'ntesta cu ci nn'avi chiussai sali 
cu è lu spertu, cu è lu babbanu
Turiddu Bella o Oraziu Stranu?

 

 

Orazio Strano, caposcuola e autorità indiscussa, è stato il più famoso cantastorie della Sicilia orientale; è considerato da molti il padre dei cantastorie siciliani, era paralitico ma questa sua condizione non gli impediva di spostarsi di città in città; si esibiva seduto sul carrozzino accompagnandosi con la sua inseparabile chitarra e alle volte con un mandolino.
La sua carriera inizia nel secondo dopoguerra, narrando e cantando vicende e fatti realmente avvenuti.
Le sue narrazioni raccontano di gente umile costretta a sopportare gli avvenimenti ed il fato avverso.
Fu il primo cantastorie a portare in giro la prima versione di “La storia di Salvatore Giuliano Rè di li briganti” scritta in collaborazione con il poeta dialettale Turiddu Bella e che poi musicò.
La prima volta che la eseguì fu a Montelepre (PA) quando Salvatore Giuliano era ancora in vita.
Una nota di cronaca ci informa che lo stesso Strano (per una forma di delicatezza e tatto), mandò il cantastorie Giacomo Saso di Trabia (PA) a parlare al padre di Giuliano affinché gli concedesse il permesso di cantarla.
Costui a questa richiesta si entusiasmò molto, tanto che gli permise di esibirsi nella strada sottostante la sua abitazione.
Con questa storia Orazio Strano contribuì molto ad elevare a leggenda le gesta di Salvatore Giuliano, raccontato come un Robin Hood nostrano, che toglieva ai ricchi per dare ai poveri.
Ha scritto anche molte canzoni e filastrocche, ha collaborato con moltissimi artisti e poeti. Una delle sue ultime collaborazioni con Rosita Caliò, una delle poche cantastorie siciliane al femminile.
È stato eletto Trovatore d’Italia alle Sagre dei Cantastorie nel '1960 e nel 1962, organizzate dall’Associazione Italiana Cantastorie Ambulanti (AICA).
Nel ’60 nella “Sagra dei cantastorie” che si svolse il 29 Giugno a Grazzano Visconti (Piacenza) risulta vincitore.
Nel ’62 la Sagra si tenne a Castell’Arquato (Piacenza), e il 1° Luglio la giuria formata da personalità del mondo dell’arte, studiosi del folklore e giornalisti, assegna il titolo a Orazio Strano.
Orazio Strano è ormai considerato da tutti uno dei più grandi poeti e cantastorie di Sicilia, una ”leggenda” il maestro per eccellenza.
Discografia
Ci sono ancora diverse incisioni tra le quali vanno ricordate:
Turi Giulianu Imperaturi di Montelepri - di T. Bella
La vita di John F. Kennedy
Focu di pagghia
Lu figghiu di Turi Giulianu
Lu miraculu di S. Alfio
Peppi Musulinu Re di L'asprumunti - di T. Bella
Prucessu a porti chiusi
La Sicilia di Orazio Strano