I PALADINI DI FRANCIA

canta: Orazio Strano

 

 

 

I PALADINI DI FRANCIA

Quannu in Francia muriu lu re Pipinu
lu figghiu Carlu s’assitau a lu tronu
fu prestu di la chiesa un paladinu
rignanti saggiu, valurusu e bonu
stavanu scurannu l’annu setticentu
quannu stu fattu vinni a cunpimentu.

D’allura fu Re Carlu un gran purtentu
e lu so nomu n’acquistau gran vantu
LI megghiu cavaleri a centui a centu
curreru a battagliari a lu so cantu,
pussenti forti e schirmituri fini
sti prodi fu ditti paladini.

Jornu sittantamila saracini
di corpu assidiaru a li rumani
lu sappi Carlu e varca li confini ,
sferra l’armata contra  a li pagani
e tempu nenti Roma e lu Papatu
di tutti li nimici ha libiratu

Lu vincituri vinni fistiggiatu
lu Papa Adrianu l’ha binidiciutu
avanti a tutti Magnu l’ha chiamatu
e poi ‘nda lui so pettu l’ha strinciutu
na gran jurnata di gloria e d’onuri
fu didicatu a Carlu Imperaturi.
Li saracini chini di tirruri
dall’Africa si n’appiru a scappari
pinsannu cu gran sdegnu e con fururi
comu putirisi vindicari
‘Ndo mentri Carlu Magnu a Parigi
unni c’è so cognatu ca l’affligi
lu chiù carogna di li personaggi
è Ganu di Magonza ca trucchiggi
ni fa pi li disegni so malvagi
di fari mali ancora iddu ha dicisu
mittennu l’infernu nda lu paradisu.
Lu mumentu aspittau tantu precisu
pi fari dannu st’omu vilinusu
‘ndo boscu tanti omini c’ha misu
pi dari morti o poviru confusu
E mentri iddu jeva a passu lentu
ni vinni masdsacratu nda un miumentu

Ma so frati Gerardu cu sagumentu
fra lu duluri, lu sdegnu e lu chiantu

A Carlu pensa pi stu tradimentu
e giura di vindicari d’omu santu
di fattu priparau na forti armata
di so frati Don Chiaru cumannata
appena ca Parigi è assediata
a Carlu Magnu a guirriari invita
ci manna cu primura n’ambasciata
pi difiniri a sangu la partita
Dicennu ancora si non v’arrinniti
Parigi sterminata la viditi
Rispunni Carlu cu modi puliti

Dunni siti vinutu arriturnati
e a chiddu ca cumanna ci diciti
ca li so intenzioni su sbagliati
perciò ascutati sta parola onesta
o vinni iti o vi facemu a festa.

L’ambasciaturi a turnari s’appresta
e Carlu dici chi facciazza tosta
perciò picciotti forza e manu lesta
pi dari a st’insultanti la risposta
Ognunu lu so pianu dissi e infini
scinneru in campu Carlu e i paladini
squilli di trumba e scrusciu di catini
arrisuranaru pi ddi larghi piani
s’accapitddaru comu li mastini
ca d’iddri picca n’arristaru sani
cu lanci, mazzi e cu pugnali e spati
s’arriduceru quasi stirminati.

Orlandu cu li sensi infuriati
faceva munti di morti e firuti
dannu la durlindana sfuriati
ca sulu u ventu lassava sturduti
Astolfu cu na scherma malandrina
almenu n’ammazzau na cinquantina.
E blanda…. cu tirata fina
addimustrau la forza a la so lena
facennu  ‘ncampu na carnificina
ca dava al’occhi spavintusa scena
li paladi ni si ficiru onuri
‘nda dda battaglia cu lu so valuri.

Drocu Don Chiaru chinu di rancuri
voli prestu a so frati vindicari
va contru di Orlandu e cu fururi
 ci grida: ora tu mi la pagari
Orlannnu c’arrispunni vuccazzaru
sutta sta spada un ci n’è riparu
Chi va ‘ncucchiannu ci dici Don Chiaru
‘nfacci al scherma mia si cula l’oru
macari milli corpi li riparu
e suttala to manu non nun moru
Forza, cummatti pigghia la distanza ca ti spirtusu
lu pettu e la panza, Rispusi Orlandu
Diu ti mi nni scanza
di lu fururi miu e  la mia putenza
ora ti passu a la to pitulòanza
e ammatula ca fai sta risistenza
e ddocu cu un gran corpu a manu pazza
ci fa saiutari l’ermu e la curazza.

Don Chiaru a tali vista s’affuazza
e grida forti ca si scannarozza
Ora tu troppo sta fannu scumazza
ma c’è sta bella spada ca ti sgozza
e prima ca finisci di parlari
l’ermu a Orlandu ci fa sautari,

Lu guerrieri si ìntisi sdilliggiari
e aumintaui di chiù lu so fururi

 

Orazio Strano, caposcuola e autorità indiscussa, è stato il più famoso cantastorie della Sicilia orientale; è considerato da molti il padre dei cantastorie siciliani, era paralitico ma questa sua condizione non gli impediva di spostarsi di città in città; si esibiva seduto sul carrozzino accompagnandosi con la sua inseparabile chitarra e alle volte con un mandolino.
La sua carriera inizia nel secondo dopoguerra, narrando e cantando vicende e fatti realmente avvenuti.
Le sue narrazioni raccontano di gente umile costretta a sopportare gli avvenimenti ed il fato avverso.
Fu il primo cantastorie a portare in giro la prima versione di “La storia di Salvatore Giuliano Rè di li briganti” scritta in collaborazione con il poeta dialettale Turiddu Bella e che poi musicò.
La prima volta che la eseguì fu a Montelepre (PA) quando Salvatore Giuliano era ancora in vita.
Una nota di cronaca ci informa che lo stesso Strano (per una forma di delicatezza e tatto), mandò il cantastorie Giacomo Saso di Trabia (PA) a parlare al padre di Giuliano affinché gli concedesse il permesso di cantarla.
Costui a questa richiesta si entusiasmò molto, tanto che gli permise di esibirsi nella strada sottostante la sua abitazione.
Con questa storia Orazio Strano contribuì molto ad elevare a leggenda le gesta di Salvatore Giuliano, raccontato come un Robin Hood nostrano, che toglieva ai ricchi per dare ai poveri.
Ha scritto anche molte canzoni e filastrocche, ha collaborato con moltissimi artisti e poeti. Una delle sue ultime collaborazioni con Rosita Caliò, una delle poche cantastorie siciliane al femminile.
È stato eletto Trovatore d’Italia alle Sagre dei Cantastorie nel '1960 e nel 1962, organizzate dall’Associazione Italiana Cantastorie Ambulanti (AICA).
Nel ’60 nella “Sagra dei cantastorie” che si svolse il 29 Giugno a Grazzano Visconti (Piacenza) risulta vincitore.
Nel ’62 la Sagra si tenne a Castell’Arquato (Piacenza), e il 1° Luglio la giuria formata da personalità del mondo dell’arte, studiosi del folklore e giornalisti, assegna il titolo a Orazio Strano.
Orazio Strano è ormai considerato da tutti uno dei più grandi poeti e cantastorie di Sicilia, una ”leggenda” il maestro per eccellenza.
Discografia
Ci sono ancora diverse incisioni tra le quali vanno ricordate:
Turi Giulianu Imperaturi di Montelepri - di T. Bella
La vita di John F. Kennedy
Focu di pagghia
Lu figghiu di Turi Giulianu
Lu miraculu di S. Alfio
Peppi Musulinu Re di L'asprumunti - di T. Bella
Prucessu a porti chiusi
La Sicilia di Orazio Strano