QUANTU BASILICO'

autore anonimo

Rosa Balistreri

 

QUANTU BASILICÒ
(tradizionale)
Quantu basilicò
simini ogni annu
tu mi nn’ha dari
’na cima a lu jornu
Ah! si vo’ lu me’ curuzzu
ti lu mannu
lu to’ mi l’ha mannari
a lu ritornu
Ah! li carnuzza tua
ciavuru fannu
ca cu li ciavura
ci passa lu sonnu
Ah beddu ah! Siddu t’avissi
a me’ cumannu
dumani mi susissi
a manzjornu .

                                                 

                                                                                 

QUANTO BASILICO

Quanto basilico
semini ogni anno
tu devi darmene
un pezzettino al giorno
Ah! Se vuoi il mio cuore
te lo mando
il tuo dovrai mandarmi
di ritorno
Ah! Le tue carni tenere
fanno profumo
che a chi le odora
passa il sonno
Ah amore mio! ah! Se ti avessi
al mio comando
domani mi alzerei
a mezzogiorno.

                                                                                

1985, studi di Radio Tele Torre Ribera: Totò Castelli intervista la "cantatrice del Sud" Rosa Balistreri che canta "Lu basilicò"

Nicolò La Perna

. 


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<