NON E' POSSIBILE

Rosa Balistreri

 

 

 

 

Non è possibile mia cara Lisa
putiri nesciri senza cammisa
Iu mancu pozzu curuzzu caru
pirchì li scarpi si spurtusaru
senza giammerica o Lisa mia
nun pozzu veniri mancu ni tia

Cu lu su scomuda nun haiu vesta
mi staiu 'ncasa gira la testa
nun haiu causi, curuzzu beddu
è tuttu camula lu me cappeddu

per una misera la sfortunata
senza pinzeri, so sgarrunata
senza gileccu lu sfortunatu
di capu e pedi fu arripizzatu

e di una dedica nun haiu nenti
nun haiu bauli pi l'accidenti
mi sentu debbuli mi sentu afflittu
ca mi nni sciddicu pi lu pitittu

lu sciatu e l'arma mi sta niscennu
e pi la fami vaiu cadennu
sta fami barbara mi tocca a mia
trunza di cavuli mi mangiria

chi lettu nobili senza linzola
c'è puci e cimici quannu ci trova
stu matrimoniu è troppu sfattu 
di la miseria semu l'estrattu

si sugnu lacida, tu si lu stessu
a mari jettiti, ca vegnu appressu
no megliu Lisa ni maritamu
e comu veni ni la pigliamu

 

     

Graziosa canzone fornitami da Peppe Filippone e registrata a Radio Torre di Sciacca. Rosa si specchia nella protagonista Lisa, povera e senza lavoro e con ironia invita il suo amore a sposarsi anche senza avere un tozzo di pane ed un letto.

Nicolò La Perna


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<