RICORDANDO ROSA 2023"
concorso di poesie e canzoni siciliane

 

sezione CANZONI

HA-GGHIRI A-GGHIURNARI

Antonino Bellia


 

HA-GGHIRI A-GGHIURNARI

Varda quantu pisci ca ci su'

'stu mari pari nicu e 'nvecì ancora è 'ccussì 'ranni

Tràsunu a-ddeci, a-ccentu, a-mmilli  

Tràsunu a sguardi

varda quantu pisci ca ci su'

Adduma 'na lampara ca si virunu passari

'U mari è tuttu 'n mantici, e rispìra

Ma quantu è scuru e friddu 'stu funnàli...

(recitato) No viri c'affunnaaa... Avanti 'u muturìii...

E arrema cchiù fortiì.,. Prujémucci 'ssa cìmaaa... '

Scaramma scaramma... Tummùmini o funnu...

tènilu fittu fàllu 'cchianarì...

Ancugnilu ccà e dàmucci versu!

Ancugnilu ccà e dàmuccì versu

Semu tutti pisci e tutti semu piscaturi

C'è quannu piscamu,

c'è quannu semu pìscati

Quannu stamu anniànnu o 'nnunca tiràmu cché-rrìti

Quannu 'u ventu 'u 'mmuttamu e quannu semu ciusciati

L'acqua salata non ni leva la siti

L'acqua salata non n'a leva 'sta siti (Interludio vocale)

Stamu tutti ammenzu o mari ca 'scutamu 'i riuturi...

Quannu cancia 'u tempu, d'unni tira 'u ventu

Quannu calunu 'i saìtti, 'a negghia e 'i rannuli su' fitti/

Quannu arriva la timpesta

Stamu tutti ammenzu 'u mari ca 'spittamu 'a Vuluntà,

'a Vuluntà di l'Unicu Signuri...

Varda quantu stiddi ca ci su'

astuta 'sta lampara ca si virunu passari

'a notti è longa e 'u frìddu è forti ancora/

'spittannu ca fa lustru supra 'u mari...

Ha-gghiri a-gghiurnarL.

(recitata) Ha-ppassari 'sta nuttuta, ha-avìri fini

'A matina sarà rosa senza spini

Chìurì l'occhi e pp'a stanotti datti posu/

C'è bìsognu di riparu e di riposu..

(si ripete, cantando):Ha-gghiri a-gghiurnari ...

ha-ppassarì 'stu nuttata,

ha-avìrì fini "a matina sarà rosa senza spini

chiuri l'occhi e pp'a stanotti datti posu

c'è bisognu di riparu e di riposu...

Ha-gghiri a-gghiurnari...

(recitato) Poi dumanì si-cci pensa a zoccu a-fari

Poi si viri su s'ha pàrtiri o-rristari

Forsi c'è cu'ci 'nteressa 'u nostru-nnomu,

forsi c'è cu' non ni spia 
quannu e comu

Ha-gghiri a-gghiurnari...

Poi dumanì si ci pensa a zoccu a-ffari

poi si viri su s'ha partiri o 'rristari

forsi c'è cu1 ci 'nteressa 'u nostru-nnomu,

forsi c'è cu1 non ni spia quannu e comu

Ha-gghiri a-gghiurnari...

(recitato) C'è cu' ancora sapi leggiri 'ntò cori

e ci ca casu si tu campi o si tu mori

forsi c'è 'n pizzuddu 'i scogghiu ca fa casa

unni 'u mari no-nni sbatti ma ni vasa

(si ripete, cantando): Ha-gghirì a-gghiurnari...

C'è cu' ancora sapì leggiri 'ntó cori

E ci fa casu si tu campi o si tu mori

Forsi c'è 'n pizzuddu 'i scogghiu ca fa casa

Unni 'u mari no-nni sbatti, ma ni vasa!

Ha-gghiri a-gghiurnarì... Ha-gghiri a-gghiurnari.  

Ha-gghiri a-gghiurnari...

Ha-gghìri a-gghiurnarì...

Vocalizzo... Ha-gghiri a-gghiurnari...

 

 

DEVE DIVENTARE GIORNO  

Guarda quanti pesci che ci sono
questo mare sembra piccolo
ed invece ancora è così grande.

Entrano a dieci, a cento, a mille.
Entrano in abbondanza
guarda quanti pesci che ci sono.

Accendi una lampara che si vedono passare,

Il mare è tutto un mantice e respira.
Ma quanto è scuro e freddo questo fondale….

Non vedi che affonda… Avanti tutta…
E rema più forte…
Porgiamogli una cima…

Sterza, sterza…
stiamo andando a fondo…
tienilo fitto, fallo salire…
Avvicinalo qua e sbrighiamoci!
Avvicinalo qua e sbrighiamoci!

Siamo tutti pesci e tutti siamo pescatori
c’è quando peschiamo,
c’è quando siamo pescati.

Quando stiamo annegando
oppure tiriamo le reti.
Quando spingiamo il vento
e quando siamo spinti.
L’acqua salata non ci leva la sete,
l’acqua salata non ci leva la sete.

Stiamo tutti in mezzo al mare
che ascoltiamo i tuoni…
Quando cambia il tempo,
dove tira il vento.

Quando scendono i fulmini,
la nebbia e la grandine è fitta
quando arriva la tempesta.

Stiamo tutti in mezzo al mare
che aspettiamo la Volontà,
la Volontà dell’Unico Signore…

Guarda quante stelle che ci sono
spegni la lampara che si vedono passare
la notte è lunga e il freddo forte ancora
aspettiamo che fa luce sopra il mare…

Deve diventare giorno
Deve passare questa nottata
deve avere fine.
La mattina sarà rosa senza spine
chiudi gli occhi e per questa notte statti calmo,
c’è bisogno di riparo e di riposo.
Deve diventare giorno
Deve passare questa nottata
deve avere fine
la mattina sarà rosa senza spine.

Chiudi gli occhi e per questa notte statti calmo,
c’è bisogno di riparo e di riposo.

Deve diventarte giorno…
Poi domani si pensa a cosa fare.
Poi si vede se si deve partire o restare

o se c’è qualcuno a cui interessa il nostro nome,
forse c’ è chi non ci spia quando e come

Deve diventare giorno…
C’è chi ancora sa leggere dentro al cuore
e ci fa caso se tu vivi o se tu muori
forse c’è un piccolo scoglio che fa casa
dove il mare non ci sbatte ma ci bacia.

Deve diventare giorno…Deve diventare giorno…
Deve diventare giorno…Deve diventare giorno…
Deve diventare giorno…