RICORDANDO ROSA 2023"
concorso di poesie e canzoni siciliane

 

sezione POESIE

SCIAURU DI MAIU


Salvatore Alaimo

SCIAURU DI MAIU

Era di Maiu,

ricuordu ancora 'ddru sciauru,

era ma Patri a purtarlu ogni sira.

Era di rosi sarbaggi e di menta,

supra lu comò 'ntrè n'anfura di vitru.

Era d'erba e di furmientu maturu,

era 'ncampagna, ci iucava lu vientu.

Era di sudura  e di tanta stanchizza,

era nni li cammisi strazzati di la terra.

Era d'amuri ca trasiva 'ntra li mura,

era nni li manu, e d'iddri li carizzi.

Era di caluri sprigiunatu di lu cori,

era nill'uocchi raggianti di ma Matri.

Era di Maiu,

ricuordu ancora 'ddru sciauru,

era ma Patri a purtarlu ogni sira.

Ed è sempri Maiu, ccu lu sò sciauru,

ca di ma Patri porta ancora li carizzi,

di ma Matri l'amuri c'havia nill'uocchi

e 'ddruviglia  ricordi c'haiu 'ntra lu cori,

sciauru,  ca  mai  lu  munnu  pò  svaniri,

sciauru  di  'ddru  tiempu  stati  'nsiemi,

 ... sciauru ca tuttora porta amuri.

PROFUMI DI MAGGIO

Era di Maggio,

ricordo ancora quel profumo,

era mio Padre a portarlo ogni sera.

Era di rose selvatiche e di menta,

erano sul comò in un'anfora di vetro.

Era d'erba e di grano maturo,

era nei campi a giocare col vento.

Era di sudore e di tanta fatica,

era nelle camicie strappate dal terreno.

Era d'amore che entrava dentro casa,

era nelle mani, e d'esse le carezze.

Era del calore sprigionato dal cuore,

era negli occhi raggianti di mia Madre.

Era di Maggio,

ricordo ancora quei profumi

era mio Padre a portarli ogni sera.

Ed è sempre Maggio, con i suoi profumi,

che di mio Padre ancor porta le carezze,

l'amore ch'era negli occhi di mia Madre

e sveglia ricordi che custodisce il cuore,

profumi, che non potranno mai svanire,                       

profumi  di  quel  tempo  stati  insieme,

 ... profumi che ancor portano amore.