RICORDANDO ROSA 2023"
concorso di poesie e canzoni siciliane

 

sezione POESIE

CI SUGNU


Salvatore Amico

“CI SUGNU”

...E contìnuu a parlàriti

di sònna, di mùnni

sènza confìni, sènza età.

Mi sèntu lìbbiru,

sènza pìsu,

ancòra ‘cchiù lèggiu

di ‘nna pìnna annacàta

d’un ciùsciu di vèntu.

Ti talìu, li me’ ànzii,

li me’ pinzèra

nun sacciu ‘cchiù

chi sùnnu.

Mi talìi e addumànni cunfèrma

di la mè prisènza.

Sùgnu cca ma nun

m’annàca ‘cchiù lu vèntu!

ESISTO

… E continuo a parlarti

di sogni, di mondi

senza confini, senza età.

Mi sento libero,

incorporeo,

ancor più leggero

di una piuma cullata

da un alito di vento.

Ti guardo, le mie ansie,

i miei pensieri

non so più

cosa siano.

Mi guardi, chiedi conferma

ch’io sia presente.

Esisto ma non

mi culla più il vento.