LA STORIA DI PEPPI  MUSULINU (Cunnannatu nnuccentu - L'evasioni)
testo: Turio Bella - canta: Orazio Strano

 

 

 

 

 
1° parte
Signuri mei chista è la vera storia
di lu briganti Giuseppi Musulinu
ca mi vinni raccuntata
di tanti vecchi calabrisi.
Ci stava a Santu Stefanu Asprumunti
'mpicciottu arditu sveltu e 'ntilligenti
ma la sorti ci ava scrittu 'nfrunti
un'avviniri tintu veramenti.
Stu picciuteddru di malu distinu
si chiamava Giuseppe Musulinu.
Un jornu ca si truvava lu Pippinu
cu certi amici a passiari 'nchianu
Zocculi don Vincenzu malandrinu
cu un so cumpagnu quasi fora a manu
Pippinu allura ccu boni maneri
si misi a 'mmezzu e fici di pacieri
ma Zocculi superbu e assai sciarreri
sta mossa nun la potti suppurtari
finta ca si ritira e torna arreri
e manu a Musulinu va a ghittari

'ntirvinninu l'amici prestamenti
e pi ddu jornu nan successi nenti.
Lu patri di Pippinu a ddu prisenti
na taverna tinia e tirava avanti
avennu numirusi li clienti
friquintaturi fidili e custanti
e fu 'nda dda taverna giustappuntu
ca un misi dopu foru lu cunfruntu
trasiu Pippinu e non appena juntu
'nda dda taverna s'assittau di cantu
si susi Don Vicenzu e senza affruntu
un bicchieri di vinu ci offri intantu
lu picciottu rifiuta risolutu
dicennu tanti grazi haiu bivutu
E cussì dicennu salutau la cumpagnia
e nisciu fora 'nsemula a so cuscinu Ninu Filastò
ma li do fratelli Zocculi ed un cugnatu
ci jeru d'appressu
si 'ntisi offisu assai di ddu rifiutu
l'omu superbu e attaccabrigli natu
affrunta Musulinu e ddo un minutu
cu l'aiutu d'un frati e d'un cugnatu
mentri attaghiu di Peppi Musulinu
Filastò Ninu c'era so cuscinu.
La zuffa fu accanita e lu Pippinu
tirava pugni e sputava vilenu
e accu ci capitava chiù vicinu
cauci e timbulati senza frenu
Zocculi di cazzotti 'nsalanisci
tirau un cuteddu e allura lu ferisci .

Nesci lu sangu e la perdita crisci
ca abbisognu ci fu di garzi e fasci
Antoniu Filastò si innervusisci
e nda lu cori raggia ci nasci
tira la rivutellla e all'aria spara
mentri a sparari ancora si pripara
scapparu tutti tri cu vucca amara
li 'nnimici di Peppi 'pi paura
ma Musulinu cu la vuci chiara
dissi scappati però stati accura
intantu 'nda sta specie di cunflittu
lu Pippinu pirdiu lu so birrittu.
Birittu ca nun si potti truvari affattu
ma intantu cu fu si l'appi a purtari sicuru
Zocculi di na matina a scuru fittu
si susiva friscannu 'nda lu lettu
poi nisciu fora e si nni ju dirittu
intra la stadda ca avia dirimpettu
nesci lu mulu e mentri lu 'mmartuna
ci sparanu du colpi all'intuttuna
Lu sbagliaru a Vicenzu pi furtuna
e si misi a gridari dda matina
dintra nisciu fora ogni pirsuna
a tali vuci e a tali sparatina.
Vicenzu dissi: amici mi spararu
du colpi di fucili e appò scapparu
li visti a tutti dui e lu dicu paru
ca Filastò ccu Musulinu foru
prestu lu pettu e comu fu addiciharu
prestu lu fattu comu fu addichiaru
e 'ngalera li mannu sino a moru
pi prova ci haiu di Peppi lu birittu
ca scappannu pirdiu lu malidittu.
Ma nun era veru
pirchì lu birittu Pippinu l'avia pirdutu
ni la scierra di du jorni arreri
e ghiu a finiri 'nda li mani di Vicenzu Zocculi
picchissù fu accusatu d'un dilittu
dopu appena do jornu lu picciottu
Zocculi lu denuncia pi iscrittu
ca ci vuleva fari lu cappottu
dicennu: Mi sparau du scupittati
mentri eru in casa 'nda li matinati
Tali paroli foru cunfirmati
di tanti testimoni risoluti
ca cu l'ingannu e cu la farsitati
dissiru tanti cosi mai viduti
e lu birittu come è naturali
fu purtatu pi prova in tribunali.
Cusì Pippinu senza fari mali
vinni arristatu comu n'omu vili
e prucissatu in modu spiciali
in manca d'omicidiu c'un fucili
e ansemi a Filastò suffriu luttanu
d'essiri cunnannatu a vintun'annu
A tali cundanna Musulinu dissi a Vicenzu Zocculi:
Vigliaccu pi causa to mi cunnannaru vintuannu
ma ricordati ca sugnu di vintunu
e si campu nesciu giuvani ancora
e ti vegnu a mangiari lu figatu a bagnasali
e si tu fussi mortu sfogherò lu me fururi
supra la to schifusa sporca famiglia
ma lu falsu testimoni Stefanu Zirilli
cu na risata di smaccu
ci rispusi Ah Aah accomora spurpiti
sti vintuni ossa.
Mentri ca si lu stavunu purtannu
Peppi di raggia era fora sennu,
lu evunu l'amici salutannu
e li parenti macari chiancennu,
ma Peppi dissi: Pirchì mi chianciti
mortu non sugnu un jornu mi viditi.
 
2°parte
Passau li primi jorna lacrimannu
intra na cella ci partia lu sennu
ci aumentava la raggia e l'affannu
e la testa li mura jeva sbattennu
gridannu tradituri, dilinguenti
aviti cunnannatu n'innuccenti.
Si calma a pocu a pocu finalmenti
pinsannu la vinnitta na 'ddi punti
e manu manu 'nda lu cori ardenti
un odiu tali ca nun ha cunfrunti
Zocculi, Crea Zirilli ed Agustinu
su cunnannti a morti di Pippinu
e cu lu cori unchiatu lu picciottu
spissu cantava
Idda assignaru u me riu distinu
dichiarannu lu falsu ad unu ad unu
iddi ca m'accussaru d'assasssinu
iddi li boia di sta vita sunu
ma giuru pi me matri biniditta
si campu e nesciu fazzu na vinnitta.
Na sira scura annuvulata, fitta
si 'ntisi un cantu a la parti di sutta
un cantu duci di na vuci afflitta
ca parrava a baccagliu 'ncutta 'ncutta
pi dirici all'amici carzarati
li mura sunu vacanti, scappati.
Musulinu sintennu
ddu cantu dissi all'autri carzarati:
Amici chissa è na 'mbasciata
mannata da la malavita
pi farini capiri ca facennu nu bucu nda lu muru
unni è vacanti putemu scappari:
si misiru di bona vuluntati
ni ddu stanzuni quattru detenuti
finchè truvaru la lucalitati di mura
ca nun foru inchiuti
e cussì pi mezzu d'un rampinu
cuminciau a fari un bucu Musulinu
Era già notti funna e a lu Pippinu
stanchi li vrazzi avia, stanchi li manu
stanchi l'amici ca ci avia vicinu
senza purtari avanti lu pianu.
Non pottiru dda notti chiù scavari
p'un grossu 'ntagliu s'appiru a firmari.
Dilusi allura si eru a curcari
li carzarati 'nda ddi tardi uri
mentri Pippinu si misi a priari
cu fidi ardenti a lu nostru Signuri
dopu ca recitau la so priera
vistutu si curcau cussì com'era
comu si fussi viva e fussi vera
s'insonna l'alma di so matri allura
ca dissi figghiu miu di sta galera
nesci currennu n' aviri paura
svigghiti e torna a scavari lu muru
ca di ddu bucu tu scappi sicuru.

 

 

Biografia di un bandito: Giuseppe Musolino


Requisitoria del P.M. nella causa contro il bandito Giuseppe Musolino e complici

vedi biografiaGiuseppe Musolino secondo Wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Musolino

 
La vita del bandito Giuseppe Musolino è raccontata da Orazio Strano con una visione particolare, quella che volevano sentire gli ascoltatori del cantastorie.
Orazio Strano parla di un personaggio buono, che per sorprusi ricevuti, si incattivisce trucidando i suoi nemici. E' visto come, tra l'altro fanno tutti i cantastorie, come un eroe popolare, che leva ai ricchi per dare ai poveri, in effetti se però si legge la biografia di un bandito: Giuseppe Musolino, scritta dai medici psichiatri che lo hanno curato o la requisitoria del P.M. nel processo contro Musolino celebrato a Lucca si denota già da giovane, un personaggio, attaccabrighe, violento, che ha che fare, varie volte, con la legge, e che viene ingiustamemnte condannato a 21 anni per false deposizioni di Zoccali Vincenzo ed amici in merito ad una sparatoria subita dallo Zoccali Vincenzo. Da quel momento Musolino vive solo per vendicarsi dei suoi nemici. La posizione di Orazio Strano è comprensibile considerato anche che il mestiere di cantastorie è quello che gli permette di vivere.
Nelle grandi linee racconta, anche se in modo romanzato la storia del bandito Musolino. Veramente poetici a volte alcuni versi della cantata di Orazio Strano
Nicolò La Perna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GTranslate

CANTASTORIE

RICETTE SICILIANE

Chi è online

Abbiamo 47 visitatori e nessun utente online