LU MATRIMONIU FALLUTU

CICCIO BUSACCA
 
 
 

LU MATRIMONIU FALLUTU 
E alliura, amici, oggi Cicciu Busacca vi fa sintiri na storia particolarmente bella, cosi ca nun si sonu sintiti mai; Lu matrimoniu fallutu.
Si maritau Rosa p'aviri na famigghia, però la prima sira successi un parapiglia.
Chi si fattu di stuppa ci dissi dispirata, chi ci mittemu a cociri dintra la me pignata.
'Ngannusu e tradituri, picchi ti maritasti
si non sai mancu scriviri, e non sai fari l'asti.
Vogliu un picciottu agili, curcatu a lu capizzu,
chi nata supira l'unni e fa lu pilu rizzu.
Rusidda all'indumani va 'nni so matri e chianci 
e pista cu li pedi la ........
Ci dici di stu velu facitini mappina,
lu jaddru nun è jaddru, nun è mancu jaddrina
La matri fici cruci e dissi chi voi fari
fu chista la to sorti e chista t'ha pigghiari.
Di fami non po moriri, fu chistu lu distinu si nun ti porta carni ti porta pani e  e vinu
Rusidda ci rispusi lu pani non sazia, lu vinu metti siti, sciocchi la frinisia
Rosa non si rassigna, l'amanti si pricura e senza midicina, ci cuminciau la cura.
Passaru pocu misi e Rosa sin'adduna, la panza, o chi miraculu! crisceva comu la luna
L'amanti dissi a Rosa è meghiu ca nun nasci, ma Rosa voli un fighiu e pri paroli faci
Mi pia nun è piccatu aviri un figghiu pensa,
ed ora un figghiu allatta e netta è la cuscienza
Si lu maritu parla, ci dici statti mutu, la genti non la sannu, non passi pi curnutu.
Cuntenti e soddisfattu ristau lu patri fausu, ca ha datu 'ngannu a l'autru facemucci n'applasusu

      

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GTranslate

CANTASTORIE

RICETTE SICILIANE

Chi è online

Abbiamo 69 visitatori e nessun utente online